Bodelning vid dödsfall

Bodelning vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 34 betyg

När någon av makarna i ett äktenskap avlider ska i de flesta fall en bodelning göras, för att bestämma hur den avlidnes tillgångar ska fördelas mellan de olika arvingarna. Bodelningen följs av ett arvskifte, som är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna. Om den efterlevande makan eller maken är ensam arvinge behöver ingen bodelning äga rum.

Bodelning föregås av en bouppteckning

Inom tre månader efter ett dödsfall ska bouppteckning förrättas. Det är ett dokument som visar den avlidnes tillgångar och skulder, men också vilka som är arvingar, efterarvingar och dödsbodelägare. När bouppteckningen sedan har registrerats hos Skatteverket senast en månad efter förrättningen, ligger den till grund för bodelning och arvskifte.

Varför gör man en bodelning?

En bodelning är ett sätt att rent juridiskt upplösa ett äktenskap. Det sker alltså en bodelning även vid skilsmässor. Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset dels sedan upp i två lika stora delar.

Vid en skilsmässa är det bara de två makarna som ingår i bodelningen. Men när bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen istället mellan den efterlevande och den avlidnes arvingar och testamentstagare.

Vad är giftorättsgods?

All egendom som omfattas av den så kallade giftorätten kallas för giftorättsgods. Övriga tillgångar och egendom kallas enskild egendom.

Inom äktenskapet har makarna bestämmanderätt över sin egendom, och likaledes ansvarar man för sina egna skulder. Det finns alltså inte någon ”gemensam” egendom, grundat på själva äktenskapet. Men man har alltså giftorätt i varandras egendom, en rättighet som träder i kraft vid en bodelning.

Enskild egendom

De tillgångar som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. Till enskild egendom hör bland annat:

  • Egendom som i äktenskapsförord angetts som enskild
  • Mottagna gåvor från andra, där givaren har skänkt gåvan med villkoret att den ska vara enskild egendom
  • Genom testamenterat arv där arvlåtaren angett villkoret att arvet är enskild egendom
  • Vid försäkringsfall om det finns ett förmånstagarförordnande i en kapitalförsäkring med villkor att det ska vara enskild egendom.

Om all egendom hos båda makarna är enskild behöver man inte förrätta bodelning. Inte heller om den efterlevande är enda arvinge.

Särkullbarn

Om arvingarna är barn inom äktenskapet, det vill säga båda makarna är föräldrar till samtliga barn, sitter i regel den efterlevande maken/makan kvar i det som kallas ”orubbat bo”. Det betyder i praktiken att bröstarvingarna får vänta på sitt arv även tills den andra föräldern går bort.

Detta gäller dock inte om det finns särkullbarn – barn som endast den ena av makarna är förälder till. Dessa har rätt att få sitt arv utan dröjsmål.

Vad säger sambolagen om bodelning vid dödsfall?

Vid ett dödsfall i en sambo-relation gör man en bodelning om den kvarvarande sambon begär att det ska ske, om inte sambolagen har avtalats bort i ett tidigare skede. Sambor kan också avtala om att en bodelning inte ska förrättas. Man kan även skriva avtal om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Har man avtalat att ingen bodelning ska göras, kan inte heller efterlevande sambo begära det när partnern avlider.

Vid en bodelning när ett samboförhållande upphör, t.ex. genom ett dödsfall, omfattas endast parets gemensamma bostad och bohag – alltså samboegendomen, som förvärvats för gemensamt användande.

Om till exempel den ena parten ägde en fastighet redan innan förhållandet inleddes och samborna bodde i fastigheten, är fastigheten inte en del av samboegendomen.

Bodelning vid registrerat partnerskap

I det fall man levt tillsammans som registrerad partner gäller samma lagar som för gifta makar. Begrepp som make, maka, gifta etc. kan bytas ut mot registrerad partner.

Boka gratis juridikrådgivning nedan

Undrar du över vad som gäller vid bodelning? Fenix guidar dig rätt!

Reglerna kring bodelning, giftorätt, arvingar och allt som rör juridiken kring ett dödsfall kan vara oerhört förvirrande. Men det finns hjälp att få – vi på Fenix kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller just för dig så att du slipper att oroa dig för vad som ska hända.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan vara till hjälp. Vi finns här sju dagar i veckan mellan 8.00 och 20.00 – du når oss via e-postadress kund@fenixbegravning.se och på telefonnummer 020-82 82 82.