Gåvobrev

Gåvobrev

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.6/5.0 på 25 betyg

När man vill ge bort något som gåva till en annan person är det ofta en god idé att upprätta ett gåvobrev. Dels är det ett bevis för att det faktiskt är en gåva och dels kan man ange vissa villkor i samband med gåvan.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en skriftlig handling som upprättas när någon ger bort fast eller lös egendom till någon annan. I handlingen beskriver man vad gåvan består av och vilka eventuella villkor som följer med gåvan.

7 saker som är bra att veta om gåvobrev

  • Ett gåvobrev kan reglera vad som gäller vid gåva av t.ex. kontanter, aktier, en fastighet eller en insatslägenhet.
  • En gåva mellan makar bör registreras hos Skatteverket för att undvika att gåvan senare tas i anspråk för att betala givarens eventuella skulder
  • Gåvobrevet kan innehålla villkor, som till exempel om det ska vara ett förskott på arv eller om den ska betraktas som enskild egendom
  • Gåvobrevet kan reglera när mottagaren får nyttja gåvan eller om den får säljas vidare
  • Vid gåva av fastighet eller annan fast egendom krävs alltid ett gåvobrev
  • Gåva av lös egendom (t.ex. pengar) kräver inte att man upprättar ett gåvobrev
  • Lagen har vissa villkor, så kallade formkrav, för att ett gåvobrev som gäller fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Uppfylls inte dessa anses gåvan ogiltig.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

Till att börja med ska ett gåvobrev innehålla uppgifter om givare och mottagare. En beskrivning av gåvan ska finnas med, liksom eventuella villkor och en överlåtelseförklaring. Bådas underskrifter tillsammans med ort och datum måste också vara med.

Gäller gåvan en fastighet eller tomträtt måste gåvobrevet bevittnas av två personer och även innehålla fastighetsbeteckningen. För bostadsrätt anger man förstås vilken lägenhet det gäller. Är gåvan en fastighet måste dessutom lagfarten ändras.

Gåvobrevet kan också innehålla eventuella villkor för gåvan. Det kan handla om att den ska betraktas som enskild egendom och alltså inte ingå i en eventuell framtida bodelning, att mottagaren får eller inte får sälja gåvan vidare eller om det är ett förskott på ett framtida arv.

Hur själva gåvobrevet ser ut har ingen större betydelse. Det finns inga formella krav på utförandet annat än att vissa uppgifter måste finnas med. Dock brukar de flesta gåvobrev av ren praxis se ungefär likadana ut.

Lös egendom

I de flesta fall behöver man inte upprätta ett gåvobrev för lös egendom. Gåvan vinner laga kraft i samma stund som gåvan tas emot. Som lös egendom betraktas t.ex. rena pengar, aktier och andelar i fonder. Men om man ställer särskilda villkor för gåvan bör man ändå upprätta ett gåvobrev.

Bostadsrätt

Vid gåva av bostadsrätt ska man upprätta ett skriftligt gåvobrev som specificerar vilken bostadsrätt som avses. Gåvobrevet ska skrivas under av både givare och mottagare. Det krävs ingen bevittning av gåvobrevet för att det ska vara giltigt. Däremot krävs alltid ett godkännande av den aktuella bostadsrättsföreningen för att gåvomottagaren ska kunna bli medlem av föreningen. Medlemskap i föreningen är nödvändigt för att gåvomottagaren ska kunna nyttja bostadsrätten.

Fast egendom

När gåvan består av en fastighet finns det fler formkrav. Det måste först och främst vara ett skriftligt gåvobrev som förklarar att fastigheten överlämnas till mottagaren som gåva. Man måste också ange om det är hela fastigheten eller andelar i den som gåvan består av. Till sist måste både givare och mottagare underteckna gåvobrevet. För att gåvomottagaren ska kunna få lagfarten till fastigheten ska undertecknandet av gåvobrevet ske i närvaro av två vittnen. Vittnena ska också underteckna handlingen med sina namn.

Snurrigt? Fenix hjälper dig

Det är ingen enkel sak att upprätta ett gåvobrev som hindrar att framtida arvstvister bryter ut. Det finns otaliga exempel på gåvor som ökar i värde genom åren, och där övriga arvtagare ställer ekonomiska grav på mottagaren av gåvan – som kanske gavs till denna för många år sedan.

Juridiken kring det här kan vara mycket invecklad och svårbegriplig. Men du kan tryggt vända dig till oss om du vill ha hjälp med att upprätta ett korrekt gåvobrev utan att det blir tvister om gåvan i framtiden.

Slå oss en signal! Vi finns här alla dagar i veckan och du hittar oss på telefonnummer 020-82 82 82.

Boka gratis juridikrådgivning nedan