Muslimsk begravning

Muslimsk begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 45 betyg

Islam är en av världsreligionerna, och har precis som judendomen och kristendomen sina rötter i Gamla Testamentet. En islamisk begravning består i huvudsak av en begravningsceremoni, varpå de deltagande samlas för att äta tillsammans. Enligt muslimsk tradition skall begravning ske utan dröjsmål, och helst inom 36 timmar.

8 viktiga fakta vid planering av en muslimsk begravning

muslimsk gravmarkör

  • Begravning skall ske snarast efter ett dödfall.
  • Den avlidnes kropp ska tvagas och svepas före begravningen kan äga rum.
  • Vilken eller vilka lokaler finns tillgängliga för den rituella tvagningen?
  • Kremering är ej tillåten inom Islam.
  • Traditionellt sker gravsättning utan kista.
  • Gravsättning skall ske så att den döde har ansiktet vänt mot Mekka.
  • Egna kvarter på begravningsplatsen.
  • Islam innehåller inga sakrament eller hierarkier.
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

En islamisk begravning skall helst ske inom 36 timmar

Enligt sederna inom islam skall kroppen efter den avlidne begravas utan onödigt dröjsmål, och då helst inom 36 timmar. Det här är något som ofta är svårt att uppnå i Sverige, på grund av att Skatteverket först måste registrera dödsfallet. Men det går att påskynda processen en aning.

Det är alltid en läkare som tillkallas för att konstatera att en person har avlidit. När han eller hon har dödförklarat den avlidne, skriver han ett dödsbevis som ska

Efter dödsfallet

En muslim tror på ett liv efter detta. Döden är alltså bara slutet på just detta liv, och alltså ingenting slutgiltigt. Så även om man sörjer och saknar en älskad familjemedlem, så ska man inte brista ut i alltför starka känsloutbrott. Det är emot Guds vilja.

När någon dör kommer vänner och släktingar till den avlidnes bostad för att trösta och be tillsammans. Man ber Gud om förlåtelse och barmhärtighet över den döde.

Ritualer vid livets slut

När någon som tillhör islam går bort finns det olika saker som seden kräver att man ska göra. Det som är viktigt att känna till är att det inte finns något ”ämbete” av imamer, liknande kristendomens prästerskap. De kristna kyrkorna har ritualer som endast kan utföras av någon som är prästvigd, t.ex. nattvard, dop och den kyrkliga begravningsceremonin.

Inom islam finns det dock inga hierarkier eller sakrament. Inga muslimska ritualer är förbehållet imamen, utan samtliga ritualer som måste utföras i samband med ett dödsfall kan vilken muslim som helst göra, så länge han har kunskaperna.

Tvagning och svepning vid islamisk begravning

Inför en muslimsk begravning är det två förberedelser som måste göras innan gravsättning kan ske. Dels den rituella tvagningen, Ghusl, och dels ska kroppen kläs i en svepning, Kafan.

Vid tvagningen skall den döde tvättas. Medlemmar ur familjen, eller annan person av samma kön som den bortgångne, tvättar kroppen tre gånger. Kroppen tvättas i en bestämd ordning från huvud till fot, och man flätar ofta håret på kvinnor i tre flätor.

När tvagningen är klar sveper man in kroppen i stora vita tygstycken. Svepningen brukar ofta kompletteras av fyra band, som håller svepningen på plats – ett vid huvudet och ett vid fötterna och de två övriga runt kroppen. Den avlidne bär endast svepningen, inga andra kläder eller smycken.

Muslimsk begravningsceremoni

När förberedelserna är klara och man har tvättat och svept den döde, läggs kroppen enligt traditionen på en bår och bärs till en moské eller direkt till begravningsplatsen för att utföra Salat al-Janaaza, begravningsbönen.

Bönen är vad som kallas ”allmän förpliktelse” för muslimer, vilket innebär att några, men inte nödvändigtvis alla, som har en relation eller samband med den avlidne skall närvara vid bönen. De deltagande ber unisont, stående (inget bugande eller knäfallande) med ansiktet vänt mot Mekka. Efter bönen begravs kroppen.

När kistan sänks ned i graven läser imamen, eller någon annan person, ur Koranen. Därefter hålls ett tal över den avlidne. De anhöriga strör sedan jord över kistan. Det händer också att man lägger ner blommor i graven. När graven har grävts igen ber var och en i stillhet för den döde. För en muslim anses det ge stor belöning att delta i bönen och gå med i begravningståget.

Enligt muslimsk sed begraver man sina döda endast insvepta i de vita bomullstygerna. Kroppen skyddas då av en täckande häll, som placerats på avsatser längs gravens sidor.

Begravningslagen, som styr den svenska begravningsverksamheten, tillåter dock inte att någon begravs i jord utan man måste av arbetsmiljöskäl använda kista. Därför tvingas svenska muslimer att kompromissa, och lägga den avlidne i en enkel kista.

Klädsel vid ceremonin

Vid en muslimsk begravning behöver man inte anpassa sig efter några speciella regler när det gäller kläder, varken när det gäller typ av kläder eller färger. Men även om det inte finns någon uttalad klädkod bör man tänka på att bära anständiga kläder.

Gravsättning vid islamisk begravning

jord begravning muslimskInom islam tillämpas endast jordbegravning.

Det finns inom islam specifika regler för hur en grav ska grävas och hur den ska orienteras. Den ska placeras så att den döde ligger på höger sida av kroppen och har ansiktet vänt mot Mekka, där templet Kaba finns. Kaba är den heligaste platsen på jorden för en muslim.

Inom islam motsätter man sig att en avliden begravs där någon annan tidigare har varit begravd. Gravplatsen får heller inte beträdas, varför man ofta tydligt markerar graven genom att höja upp marken en aning kring graven.

En muslimsk begravning präglas av enkelhet. Såväl ceremoni som kista ska vara enkel. Detta gäller även gravplatsen, som oftast inte har någon gravsten. Istället markerar man graven med en enkel gravmarkör i grönmålat trä, smyckad med en halvmåne och en stjärna. Om man vill, möter det dock inga hinder att sätta upp en gravsten, men även här gäller att den bör vara av en enkel modell. Om man monterar en gravsten skall den i så fall resas utanför själva graven.

Samhörigheten mellan muslimernas gravplatser har stor betydelse, och man vill helst inte begrava sina döda i samma område som personer av annan tro. Man ser också gärna att familjemedlemmarna får sina gravar intill varandra. Därför har det blivit allt vanligare med gravkvarter reserverade för muslimer på många begravningsplatser.

En muslimsk gravplats skall helst grävas och skötas av muslimer. Utsmyckningen av graven består i regel av att man planterar en enkel blomma.

Efter begravningen

I Sverige finns en stark tradition vid begravningar, att man håller en minnesstund i samband med begravningen. Vid en islamisk begravning hålls inte någon uttalad minnestund på det viset, men efter gravsättningen samlas familjen hemma och man tar emot besökare i hemmet.

Det finns en stark uppmaning att besöka den sörjande familjen för att visa sitt deltagande. Man ska visa extra omtanke om de anhöriga och grannar, vänner och släktingar hjälper till att laga mat åt familjen under de första dagarna efter begravningen. En familj som är i sorg ska inte behöva tänka på matlagning, och ingen kräver heller att de ska bjuda på någonting till de besökande – möjligen te eller kaffe.

Efter begravningen vidtar en sorgeperiod, som enligt seden varar i 40 dagar. Detta är dock något som varierar mellan olika kulturer runt om i världen. Sorgeperioden kan vara betydligt kortare, och det beror också på hur djupt religiös familjen är.

Kort om islam

Enligt NE är islam världens näst största religion efter kristendomen, med sina drygt 1,6 miljarder anhängare (2015). Ordet islam betyder underkastelse – att följa Guds vilja, och en person som bekänner sig till islam kallas för muslim. ”en som underkastar sig guds vilja”.

Islam grundades på 600-talet av profeten Muhammed. Det är en monoteistisk religion (tron på en enda gud) och har precis som judendomen och kristendomen sina rötter i det Gamla Testamentet. Islam, såväl som kristendomen och judendomen, riktar sig till samma gud. Men Guds budskap till judarna och de kristna hade med tiden förvanskats av människan, och därför vände sig Allah i en uppenbarelse till det som kallas den siste profeten, Muhammed.

Tidigare profeter var Abraham, Moses och Jesus, genom vilka Gud hade uppenbarat sig för människan. Genom Koranen mottog Muhammed guds slutgiltiga budskap till folket, och därför kommer inga fler profeter att behövas. Muslimer ser inte Muhammed som en skapare av en ny religion. Vad han gjorde var att återskapa tidigare profeters ursprungliga trosuppfattning.

Islamisk begravning i olika kulturer

Islam är en religion som utövas i princip över hela världen. Och seder och ritualer kan se mycket olika ut beroende på var man befinner sig. Medan det självklart skiljer sig mellan t.ex. Indonesien och Sverige, finns det också ofta olika församlingar inom samma stad eller område.

Om du undrar över något i samband med en islamisk begravning eller vill planera en begravning tillsammans med oss – kontakta oss! Vi kommer att hjälpa dig på bästa sätt för att underlätta för dig och din familj. Du kan ringa oss alla dagar mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.