Kyrklig begravning

Kyrklig begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.0/5.0 på 31 betyg

En kristen begravning sker alltid enligt Svenska Kyrkans ordning. Ordningen är fast till både innehåll och ordningsföljd, men det finns möjlighet att komplettera, exempelvis med extra musik och diktläsning. Temat man följer är minnet av den avlidne, tröst för de anhöriga och hoppet om evigt liv. I begravningsceremonin lämnar prästen över den avlidne i Guds händer.

Ceremonin är endast för Svenska Kyrkans medlemmar

dam inför begravningNästan 70% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska Kyrkan, som är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Och fortfarande är tre av fyra begravningar i Sverige enligt kyrkans ordning. En kyrklig begravning är endast för medlemmarna, och för dessa är ceremonin kostnadsfri när det gäller ceremonilokal (kyrka eller kapell), församlingshem för minnesstund, präst och kyrkomusiker.

Det finns dock möjlighet i vissa fall för även en icke-medlem att begravas kyrkligt, om kyrkoherden godkänner det. Men då är det förenat med en avgift som kyrkan tar ut. I grunden är dock kyrkans synsätt att av respekt för den dödes önskan skall man inte hålla en kristen begravning för någon som inte är medlem.

Förr blev man automatiskt medlem i Svenska Kyrkan vid födseln, om ens föräldrar var medlemmar. Idag blir man medlem vid dopet. Avsaknad av dop och det faktum att många medlemmar går ur kyrkan gör att antalet medlemmar i kyrkan krymper. Men eftersom de flesta av dem ännu är relativt unga ser vi ingen större förändring i antalet kyrkliga begravningar ännu.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

9 saker att tänka på vid en kyrklig begravning

 1. Innan du beställer en kyrklig begravning bör du vara säker på att den avlidne verkligen var medlem i Svenska Kyrkan. Den avlidne kan ju ha gått ur Svenska Kyrkan eller, omvänt, varit utanför i många år men blivit medlem sent i livet. Det enklaste sättet att ta reda på det är att helt enkelt kontakta församlingen och fråga. På Svenska Kyrkans webbplats kan du ta reda på vilken församling den bortgångne tillhörde.
 2. Kontakta församlingskansliet för bokning av begravningen. Skall begravningen hållas i en annan församling är det extra viktigt att göra detta så snart som möjligt.
 3. Om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan är lokalhyror, präst och den musik som spelas kostnadsfri (Gäller inte inhyrda musiker).
 4. Svensk lagstiftning säger att man ska ta hänsyn till den avlidnes önskan när det gäller begravningen. Önskemålen kan finnas nedtecknade skriftligt, men lika gärna kan det ha berättats muntligen för anhöriga. Ju mer detaljerat desto enklare är det att skapa en personlig begravning. Det besparar också de efterlevande en hel del huvudvärk, genom att de slipper många svåra beslut. I vårt begravningsarkiv kan du själv skriva ner dina önskemål när det gäller din egen begravning.
 5. En kristen begravning kan också vara en ceremoni hos någon av frikyrkorna, t.ex. pingstkyrkan eller baptistkyrkan. Frikyrkorna följer i stort sett den Svenska kyrkans begravningsordning, även om de har en tendens att vara lite mer flexibla när det gäller utformningen. I de flesta fall måste du även där vara medlem för att ceremonin ska vara kostnadsfri.
 6. Musik under ceremonin: Du bestämmer tillsammans med prästen vilka psalmer som ska spelas under begravningsgudstjänsten. Önskas kompletterande sång eller musik diskuteras detta med antingen begravningsbyrån eller med kyrkomusikerna i församlingen.
 7. Om en anhörig eller annan person vill säga några ord, alltså hålla ett tal, kan det vara bäst att spara det till den efterföljande minnesstunden. Dels för att man oftast har hunnit samla sig lite mer, men i en stor kyrka med den akustik det innebär kan det också vara svårt att uppfatta vad som sägs.
 8. När du har bokat en kristen begravningsceremoni genom oss på Fenix Begravning, kommer prästen att kontakta dig inom kort. Tillsammans med er anhöriga går han eller hon igenom ceremonin, och bestämmer sång och musik, och pratar om den dödes liv. Prästen vill få reda på en del om den avlidne för att kunna hålla ett personligt griftetal.
 9. Det är endast själva gravsättningen som är obligatorisk enligt lag. Att hålla en begravningsceremoni och minnesstund är helt frivilligt. Men de flesta väljer ändå att hålla såväl minnesstund som ceremoni, mycket på grund av att det kan vara en viktig del av sorgearbetet.

Ett exempel på en kristen begravningsgudstjänst

kyrklig begravning med kistaEn begravning enligt Svenska Kyrkans ordning äger rum i en kyrka eller alternativt i ett av kyrkans kapell. I vissa fall kan den även äga rum i ett krematoriekapell. Officiant, eller begravningsförrättare, vid en kristen begravning är församlingens präst.

 • Klockorna ringer. Detta markerar att ceremonin tar sin början. Det går att välja om man vill att gästerna redan ska ha gått in i kyrkan och intagit sina platser, eller om man ska gå in under tiden klockorna ringer.
 • Ingångsmusik. I regel instrumental orgelmusik.
 • Valfritt: Extra sång eller musik.
 • Psalmsång.
 • Griftetal, ett tal som prästen håller och som innehåller något personligt om den avlidne och om hoppet om ett liv efter döden.
 • Bön.
 • Överlåtelsen. Medan församlingen står upp överlämnar prästen stoftet till den sista vilan med antingen korstecknet eller tre skovlar mull.
 • Bibelläsning.
 • Psalmsång.
 • Begravningsbön, Herrens bön.

Om den avlidne skall kremeras, sker avslutningen oftast i kapellet eller kyrkan. Det kan även ske vid en jordbegravning, om inte ceremonin skall avslutas med att sänka ned kistan i graven.

Avslutning i kapell/kyrka:

 • Psalmsång.
 • Avsked. De församlade går fram till kistan och tar avsked med några sista ord eller lägger blommor på kistan.
 • Slutbön.
 • Välsignelsen.
 • Extra sång eller musik om man så vill.
 • Utgångsmusik. De anhöriga lämnar kyrkan först varpå övriga följer efter.
 • Klockringning.

Vid jordbegravning ser avslutning ut så här:

 • Välsignelsen.
 • Psalmsång.
 • Extra sång eller musik om så önskas.
 • Under orgelmusik bärs kistan ut, eventuellt medan klockorna ringer. De församlade följer kistan till graven, med de anhöriga närmast efter kistan.
 • Kistan sänks ned i graven.
 • Avsked med blommor och/eller ord. De närvarande har möjlighet att säga några ord i ett sista farväl, och det är nu de lägger ned sina handblommor i graven.
 • Slutbön.
 • De anhöriga lämnar graven, följt av de övriga.
 • Eventuell klockringning.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.

Texter och musik vid en kyrklig begravning

I stunder av sorg söker vi ofta tröst i musiken och det skrivna ordet. Det är därför vi läser texter ur bibeln och sjunger psalmer vid en begravning i kyrkan. Även om det naturligtvis kan förekomma psalmsång och bibelläsning vid en borgerlig begravning är det främst kyrkan vi förknippar med bibeltexter och psalmer.

För dig som sitter hemma och funderar över musikval och vilka texter som kan passa att läsa under ceremonin, kan nedanstående kanske vara till hjälp. Diskutera gärna också med prästen om vad som kan vara lämpligt.

Förslag på psalmer:

 • 169 I himmelen
 • 189 Bliv kvar hos mig
 • 190 Bred dina vida vingar
 • 210 Jag lyfter ögat mot himmelen
 • 217 Gud, för dig är allting klart
 • 248 Tryggare kan ingen vara
 • 249 Blott en dag ett ögonblick i sänder
 • 256 Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
 • 277 Så tag nu mina händer
 • 285 Det finns djup i herrens godhet
 • 297 Härlig är jorden
 • 300 O hur saligt att få vandra
 • 303 Det finns en väg till himmelen
 • 769 Gud, i dina händer
 • 798 Som liljan på sin äng
 • 799 Mista en vän

Psalmer efter årstid:

 • 113 Det är en ros utsprungen
 • 313 Min frälsare lever
 • 198 Likt vårdagssol i morgonglöd
 • 304 Lär mig du skog att vissna
 • 200 I denna ljuva sommartid

Förslag på bibeltexter:

 • Psaltaren 23:1-4, 73:23-26, 90:12, 103:15-17, 121:7-8
 • Jesaja 25:8-9
 • Daniel 12:13
 • Sakarja 14:7
 • Nya testamentet
 • Matteus-evangeliet 12:20-21
 • Johannesevangeliet 3:16–17, 5:24–26, 6:37–40, 10:27-28, 11:25, 14:1-6
 • Romarbrevet 8:11, 38-39, 14:7-9
 • 1 Korinthierbrevet 13:12, 15:42-43, 15:53-57
 • 1 Thessalonikerbrevet 4:13–14
 • 2 Timotheosbrevet 1:9–11
 • Uppenbarelseboken 1:17–19, 21:3-4

Kan man ha en öppen kista under en kristen begravningsceremoni?

I Sverige är det ytterst ovanligt att man väljer att ha kistan öppen under begravningsceremonin. Men det finns inget som säger att man ska ta beslut som grundar sig på vad andra gör. Inte heller finns det några regler som hindrar dig från att ha kistan öppen. Det är helt och hållet upp till de anhöriga att besluta.

På ett sätt kan det finnas en fördel med att ha en öppen kista. Att som gäst på begravningen se den avlidne kan var ett sätt att på riktigt förstå att han eller hon verkligen är död.

Annars är det vanligast att man väljer att ta avsked före ceremonin. Det sker vid det man kallar för visning (eller personligt avsked) och vanligen håller man visningen i en lokal i anslutning till kyrkan. Vill ni arrangera en visning så tänk på att göra det så snart som möjligt efter dödsfallet – den dödes utseende kan förändras relativt fort.

Informera i förväg om kistan ska vara öppen

Det kan bli en rejäl chock för en del begravningsgäster, om de kommer in i kyrkan utan att vara förberedda på att kistan är öppen. Därför är det viktigt att informera alla gäster i förväg.

Om du ska gå på en begravning som gäst och känner obehag inför att se den döde, så kan det vara bra att noga överväga hur du vill göra. Försök att se situationen framför dig och känn efter hur du tror att det skulle kännas.

Det är bara du själv som kan avgöra om du tror att du klarar av det eller om det känns alltför obehagligt. Väljer du att avstå, så kom ihåg att de som ordnar begravningen med all säkerhet har full förståelse för det.

Kristen begravning i andra samfund

De svenska frikyrkorna följer i mångt och mycket Svenska Kyrkans ordning vid begravningsceremonier. Varje samfund har dock sin egen kyrkohandbok som de följer, och vissa skillnader finns i utförandet av ceremonierna mellan de olika samfunden. Generellt sett är dock de kristna frikyrkorna lite mer flexibla när det gäller olika inslag i ceremonin.

Dessa är de samfund som är medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd:

• Adventistsamfundet

• Evangeliska Frikyrkan

• Frälsningsarmén

• Pingst – Fria församlingar i samverkan

• Svenska Alliansmissionen

• Equmeniakyrkan (bildat 2011 genom en sammanslagning av Missionskyrkan, Baptisterna och Pingstkyrkan.)

• Vineyard Norden

Minnesgudstjänst

Om en person är rapporterad saknad, t.ex. i samband med en naturkatastrof, kan man hålla en minnesgudstjänst i avvaktan på att personen återfinns. Den kan hållas för en enskild person såväl som för alla som saknas.

En minnesgudstjänst kan också vara ett alternativ till begravningsceremonin, om den döde har uttryckt att det inte ska vara någon sådan ceremoni.

Om en saknad person inte hittas och efter en tid har dödförklarats, kan man istället hålla en s.k. avskedsgudstjänst. Vid en sådan finns ingen kista eller urna närvarande under ceremonin. Däremot kan man ställa fram ett fotografi av den avlidne.

Precis som vid en vanlig begravning planeras ceremonin av prästen och de anhöriga. Man kan få en gravplats och sätta upp en gravsten om man så önskar. Om den dödförklarade återfinns kan man då hålla en enklare begravningsgudstjänst eller gravsätta den döde direkt, utan ceremoni.

Minnesstunden

förberedelse minnesstundDet är mycket vanligt att man samlas till en minnesstund i anslutning till begravningsgudstjänsten eller minnesgudstjänsten. Det är inget tvång, men det är ett tillfälle att samlas och prata om den bortgångne, om ceremonin och att minnas tillbaka. Under minnesstunden får man chansen att kanske spela upp musik och läsa texter som inte kunde göras under själva ceremonin.

Har begravningsceremonin varit kyrklig är ofta prästen närvarande även under minnesstunden för att delta i samtal och för att tacka gästerna för deltagandet i begravningsakten.

En minnesstund kan vara mycket enkel, med tända ljus, ett minnesbord och en enkel förtäring med kaffe och dopp. Det måste inte vara inhyrd catering med en rejälare måltid. Ett vanligt alternativ som dessutom är mycket uppskattat är att bjuda på smörgåstårta.

Hur man utformar minnesstunden avgörs ofta av kostnader, tidpunkt på dagen och hur många gäster det är. Det viktiga är trots allt samvaron med familjen och vännerna, att man får ägna en stund med varandra i lugn och ro.

Vill du själv ordna med minnesstunden brukar församlingshemmet ofta vara gratis att utnyttja. Men det står dig fritt att hålla den i hemmet eller i vilken lokal som helst.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.