Begravningsentreprenör

Begravningsentreprenör

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 35 betyg

När någon dör sätts en kedja av händelser igång. Det är många praktiska uppgifter att ta tag i, i samband med ett dödsfall och en begravning. Dessutom är det flera olika företag och myndigheter som ska kontaktas. En begravningsentreprenör måste vara bra på många saker, kunna hantera människor i sorg och dessutom vara påläst på lagar och förordningar.

Vad gör en begravningsentreprenör?

begravningsrepresentant på Fenix

Begravningsentreprenören har många strängar på sin lyra. Omväxlande får man ikläda sig rollen som rådgivare, krishanterare, psykolog, chaufför, officiant, dekoratör och mycket, mycket annat. Det är ett arbete som handlar om så mycket mer än just själva begravningen.

Men det är ändå runt begravningen själva grunden i en begravningsentreprenörs arbete ligger. Och arbetet kan vara påfrestande ibland, både fysiskt och psykiskt. Här är lite av allt det en begravningsentreprenör ska kunna utföra:

 • Träffa anhöriga till den avlidne och bemöta dem vänligt och professionellt.
 • Inge förtroende och trygghet.
 • Sköta om hämtning av den avlidne och andra transporter.
 • Hantera den dödes kropp på ett värdigt sätt.
 • Sköta svepning och kistläggning av den avlidna.
 • Planera och genomföra en begravningsceremoni, inklusive visning före begravningen och minnesstund och gravsättning efter ceremonin. Man ska veta hur en kyrklig, borgerlig eller annan ceremoniordning fungerar.
 • Dekorera en ceremonilokal med bland annat blomsterarrangemang i samband med begravning och minnesstund.
 • Fungera som representant vid begravningsceremonin.
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Begravningsentreprenören – en psykolog?

En stor del av arbetet som begravningsentreprenör är att helt enkelt vara en medmänniska. Arbetet är i hög grad socialt, och det gäller att man kan möta människor som har en tuff period i livet, i stunder av sorg. Att kunna samtala med en människa i kris är oerhört viktigt, och vi måste kunna kommunicera på ett respektfullt sätt, i dessa samtal som många gånger är rätt så svåra.

Den här delen av arbetet kräver också en del självinsikt. Ingen människa är oberörd av de känslor man möter som begravningsrådgivare, och det är av stor vikt att vi kan förstå och hantera våra egna känslor och reaktioner.

Ibland händer det att de anhöriga är öppet osams om begravningen. Även här har begravningsentreprenören en viktig funktion att fylla – som konfliktlösare. Sina egna åsikter får man lämna därhän. Det primära målet är att få de anhöriga att komma överens på ena eller andra sättet.

Juristen

Som vi nämnt måste en begravningsentreprenör vara lite av en ”alltiallo” och ta hand om allehanda ärenden, samtidigt som man ska kunna hantera sorg och starka känslor. Dessutom måste han eller hon känna till alla de lagar och förordningar som reglerar all begravningsverksamhet. Man bör ha en insikt om familjerätt och arvsordning och kunna upprätta enklare bouppteckningar och andra juridiska dokument.

Man ska också kunna ge råd när någon vill skriva ett testamente, likaväl som kunna forska efter olika försäkringar som kan falla ut när någon avlider. Dessutom har en begravningsentreprenör tystnadsplikt, och det gäller att veta reglerna kring detta.

Det finns en mängd lagar och regler när det gäller dödsfall och begravningar och efterföljande bouppteckningar och arvskiften. Att kunna alla dessa lagar och förordningar på sina fem fingrar är naturligtvis beundransvärt, men det viktiga är att man känner till dem, och vet var man ska söka efter informationen när man behöver den.

Några av alla de lagar och regler som finns:

 • Begravningslagen. Reglerar all begravningsverksamhet i Sverige. Hur begravningen finansieras, hur olika gravsättningar får ske etc.
 • Begravningsförordningen. Kompletterande föreskrifter som ansluter till begravningslagen.
 • Förvaltningslagen. Reglerar förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden.
 • Kyrkoordningen. Svenska kyrkans regelverk, vilken förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut skall fattas.
 • Kulturmiljölagen (tidigare kulturminneslagen). Innehåller detaljerade bestämmelser om bl.a. fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
 • Arbetsmiljölagen. De allmänna krav som finns för miljön på jobbet. Här regleras t.ex. att kista alltid måste användas vid kremering.
 • Transplantationslagen. Reglerar när man får ta tillvara organ eller annat biologiskt material från en avliden (eller levande) människa för att behandla en annan människa.
 • Obduktionslagen. Innehåller bestämmelser om kliniska obduktioner och rättsmedicinska undersökningar av avlidna.
 • Föreskrifter för dödfallsanmälan. Reglerar hur anmälan om dödsfall till myndigheterna ska gå till.

Begravningsentreprenören och livsåskådning

Vi lever idag i allt högre grad i ett mångkulturellt samhälle. Människor från världens alla hörn lever sida vid sida i de flesta länder numera. Och olika kulturer och trosinriktningar har sina egna traditioner när någon dör. Ceremonierna kan se helt olika ut, och begravningsentreprenören måste kunna planera en värdig begravning oavsett vilken religion den avlidne tillhör.

Att jobba som begravningsentreprenör innebär att man möter många olika människor av olika ursprung, och det är viktigt att man har förmågan att samarbeta och ibland kompromissa.

Viktigast i mötet med människor i sorg är kanske att man är en god lyssnare. Att inte själv prata så mycket, utan lyssna aktivt och vara närvarande. Alla frågor kräver inte att du svarar – behovet av att prata är ofta stort. Andra gånger kan de anhöriga vara tysta och inåtvända. Sorgen påverkar oss människor på helt olika sätt.

Det administrativa arbetet

En stor del av en begravningsentreprenörs arbete består av olika administrativa uppgifter. En begravningsbyrå har ett nära samarbete med många olika myndigheter och företag. Det kan handla om kontakter med jurister, bouppteckningsförrättare, advokater eller olika instanser på kommunen. Andra exempel på kontakter är:

 • Skatteverket – utfärdar dödsfallsintyg, gör släktutredningar mm.
 • Sjukvården – hämtning av avlidna, kistläggning, visning och avsked.
 • Kyrkogårdsförvaltningen – gravar och gravskötsel.
 • Församlingar och samfund – bokning av lokaler, präst, officiant, musiker, kistbärare för ceremonin.
 • Länsstyrelsen – utfärdar tillstånd om man vill sprida askan i naturen eller till havs.

Man har också kontakt med ett stort antal underleverantörer, som bland annat levererar alla de produkter som behövs för begravningen. De viktigaste av dem är stenhuggaren, som levererar och monterar gravstenen, blomsteraffärer för kistdekoration, handblommor, kransar och utsmyckning av lokalen och tillverkare av kistor och urnor. Cateringfirmor, städfirmor och tryckerier är andra exempel på utomstående företag som ofta anlitas.

Det administrativa arbetet består även av utformning av begravningsprogram och minnesböcker, man hjälper till med att skriva dödsannonser och publicerar i olika dagstidningar.

Många begravningsentreprenörer är egna företagare

Många begravningsbyråer är ganska små, vilket ofta innebär att begravningsentreprenören också är den som äger byrån. Det här ställer ytterligare krav på en hög kunskapsnivå inom företagande.

Ett viktigt område är, precis som för alla företagare, att man har åtminstone grundläggande kunskaper i marknadsföring. Det spelar ju ingen roll hur duktig man är, om man inte når ut till kunderna. Och för att göra det, bör man kunna en del om hur man marknadsför sig i lokaltidningar och på nätet.

Att kunna bemöta kunderna på ett korrekt och professionellt sätt är en annan viktig del. De anhöriga som kontaktar byrån är ofta upprivna av sorg. Vissa pratar väldigt mycket om det som hänt medan andra nästan inte berättar någonting. Oavsett vilken typ av person det gäller är det viktigt att få igång någon form av konversation.

Ibland måste man också vara något av en arbetsledare. Man behöver klara av att leda ett team och fördela arbetsuppgifterna så att inget glöms bort och att det blir utfört i tid.

Företagets finanser får inte heller glömmas bort. Arbetet med att få debet och kredit att gå ihop är en grundläggande faktor för företagets överlevnad. Därför bör man som begravningsentreprenör vara insatt i budgetarbete och hur man arbetar med offerter och fakturering.

Driver man en begravningsbyrå online behöver man också ha kunskaper i hur man bedriver e-handel. Man ska kunna presentera produkter på ett bra sätt, förstå principerna bakom prissättningen och även besitta en gedigen produktkännedom om de varor och tjänster man säljer.

Arbetet med begravningsceremonin

Kärnan i en begravningsentreprenörs verksamhet ligger trots allt i planering och genomförande av begravningar. Tillsammans med de anhöriga planeras alla detaljer, man går igenom val av kista och eventuell urna, vilken begravningsordning man vill ha, var gravsättningen skall ske och på vilket sätt, tillsammans med många andra saker.

Inför ceremonin ställer begravningsentreprenören iordning ceremonilokalen, och placerar ut blomsterarrangemangen enligt de anhörigas önskemål. Ofta fungerar han eller hon också som representant under själva ceremonin, och tar emot begravningsgästerna, delar ut eventuella program och finns beredd om några problem skulle uppstå.

I de fall som begravningsceremonin är borgerlig, kan även begravningsentreprenören fungera som officiant och leda ceremonin.

Utbildning för begravningsentreprenörer

Det ställs allt högre krav på en begravningsentreprenör, och branschen har de senaste åren förändrats kraftigt. De borgerliga begravningarna ökar i antal och samhället vi lever i blir allt mer mångkulturellt.

Från att ha varit en ganska statisk bransch har förändringarna i omvärlden gjort att branschen blir mer dynamisk, och önskemålen från de anhöriga vid en begravning blir mer och mer skiftande. Så branschen har mer eller mindre tvingats till förändring för att möta nya situationer.

Det dröjde faktiskt ända till 2008 innan den första svenska utbildningen för begravningsentreprenörer togs fram. Utbildningen har i mångt och mycket skett inom företaget.

Den som är intresserad av att arbeta som begravningsrådgivare kan ansöka till kursen ”Begravningsrådgivare 200 poäng” hos Sensus studieförbund. Den är framtagen i samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Fonus, och är just nu den enda kursen som finns i landet.

Utbildningen är helt kostnadsfri och du är också berättigad till studiemedel. Efter avslutad utbildning har man en yrkeshögskoleexamen att luta sig emot.

Kursen kvalificerar dig för att söka jobb på begravningsbyråer. Arbetstillfällena är spridda över hela landet, vilket innebär att man får vara beredd på att flytta för att kunna få en anställning.

Förkunskaper

För att söka måste du ha ”behörighet till yrkesskola”, vilket betyder att du har examen från gymnasiet eller en kommunal vuxenutbildning, eller har en annan utbildning som motsvarar kraven eller är bosatt i Finland, Norge, Danmark eller Island och där har behörighet till motsvarande utbildning eller har en svensk eller utländsk utbildning eller erfarenhet som gör att du är kvalificerad.

Utbildningen är på heltid och löper under ett års tid. Studiebesök och självstudier varvas med föreläsningar, övningar och grupparbete. Varje delkurs avslutas med ett prov.

I dagsläget består utbildningen av följande delkurser:

 • Begravningsadministration, 20 poäng
 • Begravningskunskap, 45 poäng
 • Försäljning och service, 15 poäng
 • Juridik, 20 poäng
 • Livsåskådning, 20 poäng
 • Lärande i Arbete 1, 20 poäng
 • Lärande i Arbete 2, 40 poäng
 • Psykologi, 20 poäng

Lärande i arbetslivet (LIA) är en sammanlagt 12 veckors praktik, där man deltar i de dagliga arbetsuppgifterna på en begravningsbyrå – såväl praktiska som administrativa. Hos de flesta begravningsbyråer krävs det att du har körkort.

Utbildningen sker i Göteborg.

En begravningsentreprenörs vardag

Som du förstår är en begravningsentreprenörs arbetsdag väldigt skiftande. Varje dag träffar man många olika typer av personligheter och får utföra en mängd olika arbetsuppgifter. På så sätt är det ett mycket omväxlande yrke, där ingen dag ser likadan ut som den förra.

Beroende på hur många anställda begravningsbyrån har kan man som begravningsentreprenör vara specialiserad i olika hög grad. T.ex. som kundmottagare då man blir de anhörigas första kontakt på byrån, eller som representant, där man deltar i begravningen och sköter om många av de praktiska detaljerna. Vissa begravningsentreprenörer jobbar också med den juridiska sidan, som t.ex. upprättande av bouppteckningar.

Nya trender kring begravningar

För bara ett par hundra år sedan var döden ett fullständigt naturligt inslag i vardagen. Döden inträffade i regel i hemmet och var en del av livet. Men i modern tid har det funnits något av ett tabu kring döden. Den finns hela tiden runt omkring oss precis som den alltid gjort, men vi har en förmåga att skjuta döden åt sidan som om den inte existerade.

Men kanske är synen på döden på väg att förändras igen. Som begravningsentreprenör ser man dagligen små bevis på att något håller på att ske och att döden inte längre är onämnbar.

Dels genom att vi i allt yngre ålder börjar tänka på och planera för vår egen begravning. Det blir vanligare att man har en stark önskan om hur begravningsceremonin skall se ut, vad som ska spelas i musikväg. Det händer till och med att man vill bestämma pålägg på brödet till minnestunden.

Ett annat tecken på att synen på döden förändras är att vi mer och mer vågar göra begravningen annorlunda. Många vill ta fram en kista som speglar den avlidnes liv och intressen, och det blir allt vanligare med personligt utformade begravningar.

Så det är inte bara yrket som begravningsentreprenör som befinner sig i förändring. Mycket tyder på att även döden förändras och håller på att avdramatiseras.

Fenix hjälper dig att planera en personlig begravning

Är det något du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Och om du vill ha hjälp med att planera en begravning så erbjuder vi självklart kostnadsfri rådgivning alla dagar i veckan mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.