Transport vid begravning

Transport vid begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 30 betyg

När någon avlider är det mycket viktigt att alla transporter fungerar som de ska. Och antalet transporter i en begravningsbil varierar beroende på vilken typ av begravning som planeras. Vissa transporter är kostnadsfria medan andra betalas av dödsboet.

Transporterna efter ett dödsfall är ett viktigt område för oss. Inte bara gäller det att vara på rätt plats i rätt tid, utan den avlidne måste hela tiden behandlas med värdighet och respekt. Vi måste också själva tänka på hur vi för oss och att vi är respektfulla även i vår klädsel.

Hur många transporter med urna och/eller kista det blir styrs av vilken typ av begravning det är. De transporter som kan komma ifråga är:

 1. Från sjukavdelning till bårhus
 2. Från hemmet till bårhus
 3. Från bårhuset till en bisättningslokal
 4. Från bisättningsrum till begravningsceremoni
 5. Från ceremoni till krematorium
 6. Från bårhus eller hemmet till krematorium
 7. Från ceremoni till begravningsplats
 8. Från krematoriet till begravningsplats
 9. Transport av urna eller kista utomlands

Vilka transporter som blir aktuella påverkas av flera faktorer. Dels vilken typ av begravning det är och dels om ceremonin skall ske med urna eller kista. Det styrs också av huruvida den avlidne skall kremeras eller jordbegravas och var och hur gravsättningen sker.

När någon avlider på sjukhus eller äldreboende

När ett dödsfall inträffar på sjukhus är det sjukvården som ansvarar för att den döde förs till bårhuset. Det sker så snart ansvarig läkare har utfärdat dödsbevis och ID-märkt den avlidne, och utförs i regel av sjukhusets vaktmästare eller någon annan i personalen. Innan man för den avlidne till bårhuset brukar man i allmänhet kontakta de anhöriga för att de ska få möjlighet till att ta farväl.

På äldreboenden och hospis finns inte alltid ett kylrum. Då behöver man ordna med transport till bårhus. Vissa kommuner står för den kostnaden medan andra tar ut en avgift. Det är vanligt att man har avtal med en begravningsbyrå som tar hand om transporten till bårhuset. Observera att man väljer själv vilken begravningsbyrå som ska ta hand om begravningen, oavsett vilken byrå som utför transporten till bårhuset.

Dödsfall i hemmet

Om döden inträffar i hemmet kan man ringa larmnumret 112 eller till en begravningsbyrå för att ordna så att den avlidne kommer till bårhuset. Det händer att man låter den avlidne stanna i hemmet ett litet tag, och låter anhöriga ta farväl, innan den avlidne hämtas på bår och körs till bårhuset.

Det är inte alltid man måste transportera den avlidne till bårhuset. I vissa fall kan man köra den avlidne med begravningsbilen direkt till krematorium, om man ska hålla ceremonin med urna. Det förekommer också att man kör kistan direkt till bisättningslokalen, vilket kräver att man bestämt var ceremonin skall hållas och vilken typ av begravning det ska vara.

Det innebär också att man måste ta ett snabbt beslut i valet av kista och urna (om den avlidne ska kremeras). Dessförinnan ska en läkare också ha utfärdat ett dödsbevis.

Om dödsfallet sker oväntat eller av yttre våld, måste man alltid tillkalla polis.

Vem betalar för transporter vid begravningar?

Enkelt uttryckt är det de anhöriga som ansvarar för transporter tills dess att kistan lämnas i bisättningslokalen, alternativt på krematoriet. Sedan övertar kyrkogårdsförvaltningen ansvaret, och kostnaderna, så länge det rör sig inom den avlidnes hemförsamling. Oftast är det begravningsbyrån som utför de flesta av alla transporter.

Skall begravningen ske på annan plats är det ofta respektive kyrkogårdsförvaltning som bekostar begravningsbilen. Däremot om själva gravsättningen skall ske på annan ort är det vanligt att dödsboet får ta kostnaden för transporten dit. Samma sak gäller om en jordbegravning skall ske på en annan kyrkogård än den som hör till den avlidnes egen kyrkogårdsförvaltning.

Det är inte helt enkelt att ha koll på vem som betalar, eftersom reglerna tolkas på olika sätt mellan de olika förvaltningarna. Därför rekommenderar vi att du alltid tar upp detta med oss på begravningsbyrån, så att du säkert vet vad som gäller.

Ansvaret för transporterna fördelas alltså på tre olika parter, sjukvården, begravningshuvudmannen och dödsboet. I korthet ser det ut så här:

 • Sjukvården ansvarar för att den avlidne transporteras till ett bårhus i väntan på att de anhöriga hämtar kistan. Vissa kommuner tar ut en avgift för denna transport.
 • Dödsboet har ansvaret för hämtning på bårhuset och transport till en bisättningslokal, där den avlidne förvaras i väntan på ceremoni eller gravsättning. Det förekommer att den avlidne förs direkt från platsen för dödsfallet till bisättningsrum utan att man först kör den döde till bårhus. Transporter till annan ort betalas i regel också av dödsboet.
 • Begravningshuvudmannen har ansvaret för förvaring och transport av den avlidne från det att den avlidne anlänt till bisättningslokalen och fram till dess att gravsättning har skett. Kostnaderna för detta är redan betalda via den begravningsavgift vi alla betalar via skatten.

Transport av urna vid begravningar

Varje kyrkogårdsförvaltning är skyldig att ta hand om kremering och gravsättning inom sitt eget område. I Sverige finns ca 80 krematorier och ca 600 kyrkogårdsförvaltningar. Antalet kyrkogårdar och andra begravningsplatser uppgår till flera tusen.

Eftersom inte alla kyrkogårdar har tillgång till ett eget krematorium så måste man ofta transportera urnan från krematoriet till begravningsplatsen. Ibland sköter kyrkogårdsförvaltningen själva om urntransporten, om urnan ska föras till en kyrkogård inom den egna förvaltningen. Ibland ger de en begravningsbyrå uppdraget. Det gäller även om krematoriet ligger under en annan kyrkoförvaltning – varje förvaltning har avtal med ett krematorium.

Det är vanligt att gravsättningen ska ske på en begravningsplats utanför kyrkogårdsförvaltningens område. Då måste urnan transporteras till respektive kyrkogård. Denna transport betalas av dödsboet.

Får man transportera urnan själv?

Om man som anhörig själv vill ta hand om urntransporten går det alldeles utmärkt. Dock är det viktigt att känna till att man inte får förvara urnan hemma. Därför måste begravningsbyrån kontakta kyrkogårdsförvaltningen och meddela att urnan kommer att hämtas, vem som gör det och vart den ska transporteras.

Det är mångas anhöriga som väljer att själva föra urnan med askan efter den avlidne till dennes födelseort eller annan plats som varit viktig för den avlidne i livet. Om det är möjligt, skall transporten göras under en och samma dag.

Om ni anlitar oss för denna transport så ser vi till att urnan hämtas på krematoriet. Vi transporterar urnan till den kyrkogård där gravsättningen skall ske eller lämnar in den till ett krematorium för förvaring tills gravsättning sker.

Längre transporter

Ibland ska urnan transporteras långväga inom landet. Och för att kostnaderna inte ska bli orimligt höga transporterar vi inte askan med bil. Istället packar vi in urnan ordentligt och skickar det med en speciell urntransport, vilket idag sker med Jetpak. Hos den mottagande kyrkogårdsförvaltningen hämtas urnan upp av en namngiven person som ser till att den förvaras på ett korrekt sätt.

Transport för begravning utomlands

Många som har flyttat in till Sverige har en önskan om att få begravas i sitt hemland. Det kan dock bli ganska kostsamt att frakta en kista till ett annat land, eftersom begravningsavgiften inte täcker de kostnader som uppstår när man ska begravas utomlands. Att transportera den avlidne i kista med flyg kan kosta upp emot 20 000 kronor. Dessutom får man ofta betala för gravsättning och gravplats i hemlandet.

Transport vid begravning utomlands kräver två kistor.  Man lägger först den avlidne i en zinkkista som är förseglad så att den håller tätt och innehåller ett absorberande material. Därefter lägger man zinkkistan i en vanlig kista av trä.

På grund av de höga kostnaderna väljer därför många att först kremera den döde här i Sverige, och istället transportera urnan till hemlandet. Man kan skicka urnan med flygfrakt, men möjligheten finns också att själv ta med sig urnan och resa personligen.

Om du själv vill transportera urnan är det viktigt att känna till att det behövs flera intyg för att du ska få ta med dig urnan. Vanligtvis måste man ha

 1. Intyg liknande dödsbeviset
 2. Intyg för stoftet

Vissa länder har andra krav och kan ställa krav på ytterligare intyg. Så innan man ger sig iväg är det viktigt att man noga kontrollerar med respektive lands ambassad vika regler som gäller i det land man reser till. Man bör också kontrollera med det aktuella flygbolaget om de har specifika krav för att man ska få tillstånd att ta med sig urnan på planet.

När du hämtar urnan på krematoriet får du även med dig ett intyg för stoftet. Alla andra nödvändiga intyg får du av oss på begravningsbyrån. När du checkar in på flygplatsen talar du om att du har en urna med dig så hjälper de dig. I regel får du ta med dig urnan på planet som handbagage.

Hör med oss om du hellre vill skicka urnan med flygtransport, så hjälper vi dig med allt det praktiska och tar fram alla nödvändiga dokument. Normalt hämtar vi urnan på krematoriet och skickar med expressfrakt till flygplatsen, där den vidarebefordras till destinationslandet. Det måste finnas en namngiven mottagare som hämtar ut urnan när den anländer.

Begravningsbilen

Förutom olika typer av utryckningsfordon är det få bilar som syns i mängden så som en begravningsbil gör. Och varje gång man ser en begravningsbil köra förbi fylls man av vördnad av vad den representerar.

Vi talade tidigare om vikten av att ha ett vårdat yttre när man utför transporter av de avlidna. Lika viktig är begravningsbilen i det hänseendet – den vårdas minutiöst för att den alltid ska vara fräsch och ren. Den används heller aldrig till något annat ändamål än transporter av avlidna. Allt annat vore respektlöst.

Fenix Begravning – vi hjälper dig i en svår stund

Vill du ha hjälp med att planera en begravning, så tveka inte att höra av dig till oss! Vi hjälper dig med allt det praktiska, och du slipper all den oro och stress som så många drabbas av. Vi ger dig goda råd på vägen och guidar dig genom alla beslut som måste fattas. Du är välkommen att ringa oss mellan 08.00 och 20.00 alla sju dagar i veckan. Vårt telefonnummer är 020-82 82 82.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss